อบรมหลักสูตรระยะสั้น-นาฏศิลป์ดนตรีภาคฤดูร้อน 2554

งานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

บรรเลงดนตรีจีน ขบวนแห่เจ้า จ.สุโขทัย

ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร ชมการแสดงโขน

ไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 2553

ไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลปจันทรบุรี 2553

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนาฎศิลป์ดนตรี

โครงการพัฒนาบุคคลากรภาควิชาดุริยางค์ไทย