ครั้งที่ วัน เดือน ปี รายการแสดง สถานที่ ผู้ฝึกซ้อม ผู้ควบคุมการบรรเลง
1
7 กรกฏาคม 2554
ขบวนจินตภาพ  

ครูพัชรชัย สิทธิโชค

ครูพงษ์ศรี แก้วัีัตนศรีโพธิ์

ครูพัชรชัย สิทธิโชค
2
11 กรกฎาคม 2554
ดนตรีจีน สุสาน อ.คีรีมาศ ครูบัณฑิต ศรีบัว ครูบัณฑิต ศรีบัว
3
12 กรกฎาคม 2554

ฌาปนกืจศพ

-โยคีถวายไฟ

-โขน ตอน จับนางสุพรรณมัจฉา

วัดเขื่อนขันธ์ จังหวัดพิษณุโลก

 

ครูบงกฎ เขียนเจริญ

ครูฟ้ามุ่ย ศรีบัว

ครูบงกฎ เขียนเจริญ
4
19 กรกฎาคม 2554

โครงการต่อต้านยาเสพติด

-โขน ตอน ท้าวมาลีัวราชว่าความ

หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย

ครูนิติ เอมโอด

ครูวาสนา ปาลกะวงศ์ ฯ

ครูนิติ เอมโอด
5
15 กรกฎาคม 2554

มินิแสงเสียง

-การบรรเลงปี่พาทย์ไม้นวม

-วงมังคละ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ครูนิติ เอมโอด

ครูวาสนา ปาลกะวงศ์ ฯ

ครูจุฑารัตน์ นวลนุช

ครูนิติ เอมโอด
6
25 กรกฎาคม 2554

ตัอนรับนายกสมาคมจีนไหหลำ

-กลองยาวสุโขทัย

โรงเรียนกวางตง ครูสว่าง โอวาท ครูสว่าง โอวาท
7
22 กรกฎาคม 2554

งานพิธีรับอรุณ

-บรรเลงวงมโหรี

วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ครูอดุลย์ สิงเหม

ครูเกษร เอมโอด

ครูจุฑารัตน์ นวลนุช

ครูวาสนา ปาลกะวงศ์ ฯ

ครูอดุลย์ สิงเหม