ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อม.1และปวช.1 ปี2562
สมัครเรียน ผ่านระบบการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พรบ.สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สมัครรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2562


 

 

 

 

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาสร้างคันคอนกรีตพร้อมปรับภูมิทัศน์