รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1และปวช.1 ปี2563
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี2563
สมัครเรียน ผ่านระบบการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี2563
พรบ.สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สมัครรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2562
 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัย ซื้อเครื่องแต่งกาย โขน-ละคร
รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขน-ละคร
เอกสารประกวดราคาเครื่องแต่งกายโขน-ละคร
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเครื่องดนตรีสากล ปี2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเครื่องดนตรีสากล ครั้งที่ 2 ปี2563
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องโขนละคร-ดนตรี
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องโขนละคร-ดนตรี