่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย คลิกที่นี่

หนังสือรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ของ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2563

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2564

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562

 


 
 

ข้อมูลทุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

ัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565

คำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประจำปี 2564

ับสมัครนักเรียน นักศึกษา ขอรับทุนการศึกษา
ทุนนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีการศึกษา 2564

ิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อย่างเคร่งครัด

เปิดรับสมัคร ม.1 และ ปวช.1​ ป ี2564​ เพิ่มเติม ​(รอบ4)

ัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง ครูพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง ครูพิเศษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูพิเศษ

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ปวช.1,ปริญญาตรี (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้ารับการจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 2565
ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านสวัสดิการ 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล
ตาราง ปปช.01 และร่างขอบเขตของงาน
ประกาศประกวดราคาอาคารดุริยางค์สากล
เอกสารประกวดราคาอาคารดุริยางค์สากล