ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อม.1และปวช.1 ปี2562
สมัครเรียน ผ่านระบบการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พรบ.สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

 

ระกาศผู้ชนะประกวดราคาหลังคาคลุม ลานเอนกประสงค
ประกวดราคาก่อสร้างคันคอนกรีตรอบสระน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์2563
ราคากลางก่อสร้างคันคอนกรีตรอบสระน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์2563
ประกวดราคาก่อสร้างคันคอนกรีตรอบสระน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์
ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันคอนกรีต
รอบสระน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์

ประกวดราคาก่อสร้างคันคอนกรีตรอบสระน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
ประกวดราคาก่อสร้างคันคอนกรีตรอบสระน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์
ด้วยระบบ อิเล็ทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันคอนกรีตรอบสระ
พร้อมปรับภูมิทัศน์ ครั้งที่2

ประกวดราคาก่อสร้างคันคอนกรีตรอบสระน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่3
ประกวดราคาก่อสร้างคันคอนกรีตรอบสระน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์ ด้วยระบบe-biddingครั้งที่3