รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1และปวช.1 ปี2563
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี2563
สมัครเรียน ผ่านระบบการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี2563
พรบ.สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศจ้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้งปี2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ผังการเข้าแถวเคารพธงชาติ ในสถานการณ์ โควิด-19
ประกาศผู้มีสิทธิ์อยู่หอพักวิทยาลัย2563

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร-ดนตรี 1
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร-ดนตรี 2
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร-ดนตรี 3
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องโขนละคร-ดนตรี
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องโขนละคร-ดนตรี
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากลจำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 3
รายละเอียดครุภัณฑ์ดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 3
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากลจำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 3
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขน,ละคร,ดนตร
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ 2563