วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565

คำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประจำปี 2564

ับสมัครนักเรียน นักศึกษา ขอรับทุนการศึกษา
ทุนนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีการศึกษา 2564

ิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อย่างเคร่งครัด

เปิดรับสมัคร ม.1 และ ปวช.1​ ป ี2564​ เพิ่มเติม ​(รอบ4)

ัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง ครูพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง ครูพิเศษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูพิเศษ

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ปวช.1,ปริญญาตรี (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล
ตาราง ปปช.01 และร่างขอบเขตของงาน
ประกาศประกวดราคาอาคารดุริยางค์สากล
เอกสารประกวดราคาอาคารดุริยางค์สากล