รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564
สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ปวช.1,ปริญญาตรี (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร-ดนตรี 1
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร-ดนตรี 2
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร-ดนตรี 3
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องโขนละคร-ดนตรี
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องโขนละคร-ดนตรี
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากลจำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 3
รายละเอียดครุภัณฑ์ดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 3
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากลจำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 3
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขน,ละคร,ดนตร
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ 2563