รายชื่อนักเรียน ม.1-6 (10 พ.ย.58)
ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องแต่งกายโขนละคร
พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2559

กำหนดการสอบเพื่อวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2559
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างอาคารจอดรถ (ครั้งที่3)

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2560
ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2560
แบบรับรองความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์2560
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2560