ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับพื้นฐานวิชาชีพ ปี2561

สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4
แบบหนังสือรับรองความสามารถพิเศษด้านดนตรีนาฏศิลป์

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4(รอบสอง)
พรบ.สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

 

เผยแพร่ราคากลาง วัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน)งบ2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562
การจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อเครื่องดนตรี (ดนตรีไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การจัดซื้อจ้ดจัดจ้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องแต่งกายโขนละคร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562