รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1และปวช.1 ปี2563
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี2563
สมัครเรียน ผ่านระบบการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี2563
พรบ.สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ
รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทก 6 ล้อ
เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทก 6 ล้อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่1
(ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562)
ประกาศจ้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้งปี2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง


 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัย ซื้อเครื่องแต่งกาย โขน-ละคร
รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขน-ละคร
เอกสารประกวดราคาเครื่องแต่งกายโขน-ละคร
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องโขนละคร-ดนตรี
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องโขนละคร-ดนตรี
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากลจำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 3
รายละเอียดครุภัณฑ์ดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 3
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากลจำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 3
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขน,ละคร,ดนตร
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร-ดนตรี 1
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร-ดนตรี 2
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร-ดนตรี 3