ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับพื้นฐานวิชาชีพ ปี2561

สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4
แบบหนังสือรับรองความสามารถพิเศษด้านดนตรีนาฏศิลป์

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4(รอบสอง)
พรบ.สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

 

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างดนตรีไทย 62ครั้งที่3
เอกสารประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างดนตรีไทย 62ครั้งที่3
การเผยแพร่ราคากลางท้องถิ่น งานก่อสร้างตกแต่ง
และครุภัณฑ์อาคารวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างตกแต่งและครุภัณฑ์อาคารวิทยบริการ 6พย.61
เอกสารประกวดราคา ก่อสร้างตกแต่งและครุภัณฑ์อาคารวิทยบริการ 6พย.61
ประกาศประกวดราคาเครื่องดนตรีไทย ครั้งที่ 4
ประกาศวิจารณ์ประกวดราคางานก่อสร้างหลังคา
พร้อมลานกิจกรรมเอนกประสงค์

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานกิจกรรมเอนกประสงค์2562
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานกิจกรรมเอนกประสงค์2562
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ