ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับพื้นฐานวิชาชีพ ปี2561

สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4
แบบหนังสือรับรองความสามารถพิเศษด้านดนตรีนาฏศิลป์

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4(รอบสอง)
พรบ.สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

 

เผยแพร่ราคากลาง วัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน)งบ2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562
การจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อเครื่องดนตรี (ดนตรีไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การจัดซื้อจ้ดจัดจ้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องแต่งกายโขนละคร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศประกวดราคาดนตรีไทย ปี2562 (1)
เอกสารประกอบประกาศประกวดราคาดนตรีไทย ปี2562 (2)
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี2562 (1)
อกสารประกอบการประกาศคอมพิวเตอร์ ปี2562 (2)
ระกาศแผนจัดจัดจ้างงานตกแต่งอาคารวิทยบริการ ปี2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างคันคอนกรีตฯ ปี2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานฯ ปี2562
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องแต่งกายโขนละคร) 2562

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น e-biding(เครื่องแต่งกายโขนละคร)2562
ประกาศยกเลิก จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย งบประมาณปี 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครั้งที่2