ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับพื้นฐานวิชาชีพ ปี2561

สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4
แบบหนังสือรับรองความสามารถพิเศษด้านดนตรีนาฏศิลป์

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4(รอบสอง)
พรบ.สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

 

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างดนตรีไทย 62ครั้งที่3
เอกสารประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างดนตรีไทย 62ครั้งที่3