ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อม.1และปวช.1 ปี2562
สมัครเรียน ผ่านระบบการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พรบ.สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

 

ระกาศผู้ชนะประกวดราคาหลังคาคลุม ลานเอนกประสงค