ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อม.1และปวช.1 ปี2562
สมัครเรียน ผ่านระบบการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พรบ.สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

 

ระกาศผู้ชนะประกวดราคาหลังคาคลุม ลานเอนกประสงค
ประกวดราคาก่อสร้างคันคอนกรีตรอบสระน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์2563
ราคากลางก่อสร้างคันคอนกรีตรอบสระน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์2563
ประกวดราคาก่อสร้างคันคอนกรีตรอบสระน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์
ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์