1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน