ภาควิชาดุริยางค์ไทย


อ.เกษร เอมโอด
หัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ไทย

 


นายนิติ เอมโอด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะสาขาปี่พาทย์

อ.สมศักดิ์ พนเสาวภาคย์
สาขาปี่พาทย์

อ.นิติ เอมโอด
สาขาปี่พาทย์

อ.อดุลย์ สิงเหม
สาขาปี่พาทย์

อ.พัชรชัย สิทธิโชค
สาขาปี่พาทย์

อ.สมุทร อิงควระ
สาขาปี่พาทย์

 


อ.มัณฑนา จันทร์เสม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะสาขาเครื่องสายไทย

อ.บัณฑิต ศรีบัว
สาขาเครื่องสายไทย (ซอ)

อ.มัณฑนา จันทร์เสม
สาขาเครื่องสายไทย (จะเข้)

อ.เกษร เอมโอด
สาขาเครื่องสายไทย (จะเข้)

อ.จุฑารัตน์ นวลนุช
สาขาเครื่องสายไทย (จะเข้)

อ.สายชล ผดุงพันธ์
สาขาเครื่องสายไทย (ซอ)

อ.ณัฐวดี ฉิมพุฒ
สาขาเครื่องสายไทย (ซอ)

 


อ.วาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะสาขาคีตศิลป์ไทย

อ.วาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
สาขาคีตศิลป์ไทย

อ.ฟ้ามุ้ย ศรีบัว
สาขาคีตศิลป์ไทย

 


อ.ดวงจันทร์ บุญล้ำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะสาขาดุริยางค์สากล

อ.รัชชนก ศรีเจริญ
สาขาดุริยางค์สากล

อ.อัศวิน โลหะการก สาขาดุริยางค์สากล

อ.จามร หนูเมือง
สาขาดุริยางค์สากล