การจัดการองค์ความรู้

- เทคนิคการสอนรำเพลงช้า-เพลงเร็ว
- การจัดการความรู้เรื่องกลองยาวสุโขทัย
-
เทคนิคการเลือกหัวข้อสร้างงานวิจัย

- เทคนิคการจัดการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม

- กระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย
- เทคนิคการสร้างกลองมังคละ
- การจัดการความรู้เรื่องดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย
- เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
- เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน