ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 งาน (1)
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 งาน (2)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ตาราง ปปช งานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 2561
ขอบเขตของงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 2561