เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิิชาการ

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

-โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ-ครั้งที่-2
-กำหนดการ17-สิงหาคม-2560
-ตารางจัดการแข่งขัน