1. ตารางปปช.งานตกแต่งอาคารวิทยบริการ ปี 2562
2. ราคากลางท้องถิ่น งานตกแต่งและครุภัณฑ์อาคารวิทยบริการปี 2562
3. ตกแต่ง อาคารวิทยบริการ1
4. ตกแต่ง อาคารวิทยบริการ2
5. ตกแต่ง อาคารวิทยบริการ3
6. ตกแต่ง อาคารวิทยบริการ4
7. ร่างขอบเขตของงานตกแต่ง อาคารวิทยบริการ
8. ร่างประกาศประกวดราคาตกแต่ง อาคารวิทยบริการ
9.ร่างเอกสารประกวดราคางานตกแต่งอาคารวิทยบริการ