ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องแต่งกายโขนละคร
พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดนตรีไทย
และดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล
ประจำปีงบประมาณ 2560

จ้างเหมาติดตั้งรั้วแบบตาข่ายคันเขื่อนด้านหลัง
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ปี2560

ประกาศยกเลิกงานก่อสร้างอาคารจอดรถ

ประกาศสอบราคาจ้างอาคารจอดรถ (ครั้งที่3)
ราคากลางอาคารจอดรถ (ครั้งที่3)
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างอาคารจอดรถ (ครั้งที่3)

ราคากลางการก่อสร้างรั้วและสาธารณูปโภค
ประกาศประกวดราคาการก่อสร้างรั้วและสาธารณูปโภค
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาการก่อสร้างรั้วและสาธารณูปโภค
ราคากลางการปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์
ประกาศประกวดราคาการปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาการปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์
การก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
tor อาคารวิทยบริการเพื่อประชาพิจารณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 (งบผูกพัน)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์