ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องแต่งกายโขนละคร
พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดนตรีไทย
และดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล
ประจำปีงบประมาณ 2560

จ้างเหมาติดตั้งรั้วแบบตาข่ายคันเขื่อนด้านหลัง
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ปี2560

ประกาศยกเลิกงานก่อสร้างอาคารจอดรถ

ประกาศสอบราคาจ้างอาคารจอดรถ (ครั้งที่3)
ราคากลางอาคารจอดรถ (ครั้งที่3)
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างอาคารจอดรถ (ครั้งที่3)

ราคากลางการก่อสร้างรั้วและสาธารณูปโภค
ประกาศประกวดราคาการก่อสร้างรั้วและสาธารณูปโภค
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาการก่อสร้างรั้วและสาธารณูปโภค
ราคากลางการปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์
ประกาศประกวดราคาการปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาการปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์
การก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
tor อาคารวิทยบริการเพื่อประชาพิจารณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 (งบผูกพัน)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ราคากลาง วัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน)งบ2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562
การจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อเครื่องดนตรี (ดนตรีไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การจัดซื้อจ้ดจัดจ้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องแต่งกายโขนละคร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศประกวดราคาดนตรีไทย ปี2562 (1)
เอกสารประกอบประกาศประกวดราคาดนตรีไทย ปี2562 (2)
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี2562 (1)
อกสารประกอบการประกาศคอมพิวเตอร์ ปี2562 (2)
ระกาศแผนจัดจัดจ้างงานตกแต่งอาคารวิทยบริการ ปี2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างคันคอนกรีตฯ ปี2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานฯ ปี2562
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องแต่งกายโขนละคร) 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น e-biding(เครื่องแต่งกายโขนละคร)2562
ประกาศยกเลิก จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย งบประมาณปี 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครั้ง