ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องแต่งกายโขนละคร
พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดนตรีไทย
และดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล
ประจำปีงบประมาณ 2560

จ้างเหมาติดตั้งรั้วแบบตาข่ายคันเขื่อนด้านหลัง
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ปี2560

ประกาศยกเลิกงานก่อสร้างอาคารจอดรถ

ประกาศสอบราคาจ้างอาคารจอดรถ (ครั้งที่3)
ราคากลางอาคารจอดรถ (ครั้งที่3)
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างอาคารจอดรถ (ครั้งที่3)
ประกาศแผนการจัดซื้ัอจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขน-ละคร
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 งาน

ราคากลางการก่อสร้างรั้วและสาธารณูปโภค
ประกาศประกวดราคาการก่อสร้างรั้วและสาธารณูปโภค
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาการก่อสร้างรั้วและสาธารณูปโภค
ราคากลางการปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์
ประกาศประกวดราคาการปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาการปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์
การก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
tor อาคารวิทยบริการเพื่อประชาพิจารณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 (งบผูกพัน)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
ประกาศแผนการจัดซื้ัอจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขน-ละคร ครั้งที่2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบ 2561 ครั้งที่1
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบ 2561 ครั้งที่2
คำสั่งแต่งตั้งพิจารณาประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบ 2561 ครั้งที่2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตันฯ)
ปปช.ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประกาศขายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 2561
เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง จัดซื้อวัสดุ(พลุดอกไม้ไฟ)
เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการ อุปกรณ์ระบบเสียง การแสดงแสงเสียง อานุภาพพ่อขุนราม
เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการ อุปกรณ์ระบบแสง การแสดงแสงเสียง อานุภาพพ่อขุนราม
จ้างเหมาบริการตามโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างดนตรีไทย 62ครั้งที่3
เอกสารประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างดนตรีไทย 62ครั้งที่3
การเผยแพร่ราคากลางท้องถิ่น งานก่อสร้างตกแต่ง
และครุภัณฑ์อาคารวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างตกแต่งและครุภัณฑ์อาคารวิทยบริการ 6พย.61
เอกสารประกวดราคา ก่อสร้างตกแต่งและครุภัณฑ์อาคารวิทยบริการ 6พย.61
ประกาศประกวดราคาเครื่องดนตรีไทย ครั้งที่ 4
ประกาศวิจารณ์ประกวดราคางานก่อสร้างหลังคา
พร้อมลานกิจกรรมเอนกประสงค์

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานกิจกรรมเอนกประสงค์2562
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานกิจกรรมเอนกประสงค์2562
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย(1)
เอกสารครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย(2)
เอกสารครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย(3)
เอกสารครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย(4)
รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย(5)
รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย(6)
รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย(7)
ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ครั้งที่1)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง12ที่นั่
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง12ที่นั่ง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาสที่1)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล.1
งานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล.2
งานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล.3
งานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล.4
งานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล.5
งานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล.6
งานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล.7
งานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล.8
งานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล.9
งานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล.10
ตารางปปช.11
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล.12
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล.13
เอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล